آمبولانس خصوصی بهبود ، تجربه های موفقی در ارائه خدمات اورژانس و انتقال بیماران به سایر بیمارستان ها دارد.