در یک دسته بندی کلی می توان انواع آمبولانس های موجود در سطح شهر را به دو دسته - آمبولانس های بیمار بر - آمبولانس های مخصوص حمل جسد تقسیم نمود. آمب...