آمبولانس ها ، فارغ از تیپ و کاربرد معمولا تجهیزات پایه و اولیه ای دارند.که در ادامه برخی از آنها را بررسی می کنیم.   لیست تجهیزات داخل آمبولانس :  ...