آمبولانس خصوصی به سرویس آمبولانس یک شرکت خصوصی گفته میشود که اقدام به انتقال بیماران به سایر بیمارستان های دولتی و خصوصی و یا ارائه خدمات اورژانس به ب...